Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych w Gabinecie Stomatologicznym W&L DENT.

W&L DENT jest prywatną praktyką stomatologiczną. Specjalizujemy się w implantologii, chirurgii stomatologicznej, stomatologii estetycznej, periodontologii, protetyce, leczeniu kanałowym – endodoncji, leczeniu zachowawczym i leczeniu dzieci (pedodoncji). Zasady przyjmowania Pacjentów ujęte w poniższym Regulaminie funkcjonują w naszym Gabinecie od 2005 roku. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość świadczenia usług stomatologicznych na najwyższym poziomie, satysfakcjonującym przede wszystkim Pacjenta, jak również cały Personel Gabinetu.

Umawianie Pacjentów na wizytę

Świadczymy usługi zarówno wcześniej zaplanowane i omówione z Pacjentem, jak również przyjmujemy Pacjentów w nagłych sytuacjach w danym dniu, z ewentualną koniecznością poczekania. Na każdą wizytę Pacjent powinien się zapisać z wcześniejszym wyprzedzeniem. Staramy się zapisywać Pacjentów w dogodnych dla Państwa terminach, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rejestratorka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje, ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę przeznaczamy 30 do 60 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) lub protetyczną do 120 minut. Pomiędzy przyjmowanymi Pacjentami wymagane są 5-10 minutowe przerwy potrzebne do przygotowania stanowiska pracy. Jeżeli Pacjent chce odwołać lub przełożyć termin wizyty proszony jest o kontakt telefoniczny lub SMS’owy z Gabinetem.  LEKARZ NIE UDZIELA KONSULTACJI ORAZ NIE PLANUJE LECZENIA PACJENTA PRZEZ TELEFON. Wszelkie konsultacje, planowanie leczenia, jak i samo leczenie odbywa się w tylko i i wyłącznie przy fotelu dentystycznym w Gabinecie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy Pacjenta o wypełnienie Kwestionariusza Zdrowia i niniejszego Regulaminu. Po konsultacji stomatologicznej, badaniu klinicznym i radiologicznym Lekarz przedstawia Pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys, lub kieruje na inne niezbędne konsultacje i badania, które są niezbędne do prawidłowego zaplanowania  i przeprowadzenia leczenia Pacjenta.

Kolejność przyjmowania Pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się czynić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane, niezależne od Nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się.
Dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość do kilkuminutowych opóźnień i przygotowanie sobie odpowiedniej rezerwy czasowej na wizytę. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo przede wszystkim Pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym Gabinecie leczenia. W miarę możliwości staramy się przyjąć również Pacjentów w stanach nagłych, natomiast jeżeli jest to możliwe pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy Pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego Pacjenta po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z Państwem.

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy Lekarzem Dentystą, a Pacjentem. W interesie Pacjenta jest powiadomić W&L DENT o rezygnacji z umówionej wizyty, albowiem w tym czasie Lekarz może przyjąć innego Pacjenta wymagającego pilnej interwencji. Wizyty standardowe oraz dłuższe niż 30-60 minut należy odwołać nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem.
Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy, a przyjęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu z Lekarzem.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty i mogą skutkować nie przyjęciem Pacjenta. Lekarz może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Dokumentacja RTG i fotograficzna

Lekarz świadczący usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki, periodontologii czy endodoncji może wykonać dokumentację fotograficzną i rentgenowską każdego etapu leczenia. Zakres zdjęć to jama ustna i wargi Pacjenta bez reszty twarzy. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.wldent.pl z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia Pacjenta. Gabinet może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz Pacjenta, ale ich wykorzystanie do ww. celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody Pacjenta, którą Pacjent podpisuje dobrowolnie.

Gwarancja

W trosce o dobro Pacjenta pracownicy i współpracownicy Gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej gwarancji na wykonane w gabinecie wypełnienia, na uzupełnienia protetyczne stałe – niewyjmowane (korony, licówki, mosty) pięcioletniej gwarancji a na implanty i pracę na implanty 10 letniej gwarancji. Jeżeli w okresie gwarancji wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Jeżeli w okresie gwarancji dojdzie do utraty implantu zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy lub jeżeli nie będzie to możliwe zastosowane będzie alternatywne rozwiązanie uzupełnienia braku zęba. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie;
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy, u
  Pacjentów z chorobami przyzębia co 4 miesiące);
 • nie stosuje się do zaleceń Lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez
  ruchomych;
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami Lekarza;
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego;
 • uszkodził protezę poza jamą ustną;
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez;
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień;
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami);
 • nie zgłasza się na wizytę kontrolną po leczeniu endodontycznym (kanałowym) wg. zaleceń PTE (Polskiego Towarzystwa Endodontycznego) 3 miesiące, 6 miesięcy, oraz 1 raz do roku przez okres 5 lat celem wykonania zdjęcia radiologicznego.
 • pali tytoń lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości.
 • zataił/ła przed Lekarzem istotne informacje o stanie zdrowia, obecnych lub przebytych chorobach i przyjmowanych lekach.

Lekarz ma prawo odmówić leczenia w przypadku nie zgłaszania się Pacjenta na ustalone wizyty, gdyż utrudnia to, a niejednokrotnie uniemożliwia dalsze leczenie i może spowodować powikłania lub nasilić już istniejące objawy.

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego Pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności Lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak: ból leczonego zęba lub tkanek otaczających, szczękościsk, pęknięcie, złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki, zaostrzenie współistniejących schorzeń.
Wystąpienie powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi: dyskomfort i stres spowodowany bólem, konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży, problemy natury estetycznej, problemy z jedzeniem i mówieniem, nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe, nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.
Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u Dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.